زود باور

زبان اندر دهانش گشت راحت

به من گفتا بمان ، حتی یه ساعتبه من گفتا فقط دستت بگیرم

وگرنه از غم دوری بمیرمبنا کرد او همش دورم بگردد

که مردی غیر تو پیدا نگرددمنم ساده ، دروغش باورم شد

ز مغزم تکه ای بیچاره کم شدبگفتم این خودش باشد خدایا

همان حوری که گفتی تو آیا؟منم عشق مرام و عشق لاتی

بهشتش با زمینم گشت قاطینشستم بیخودی پای رفاقت

از اون یک تا به هفتاد و دو ساعتسپس تا از هوا پایین رسیدم

اثر از آن قدِ رعنا ندیدمبه خود گفتم که لابد خواب بوده

خیالی چون کفی بر آب بودههمان لحظه کمی لرزید گوشی

که آقا ، مرد من ، آیا بهوشیدوباره قصه از اول بسر شد

بجز آن تکه که یک ماه سر شدو بازم هی همین آش است و کاسه

شده این در همه عمرم خلاصهیکی ساعت یکی ماه و یکی سال

یکی کلاً فقط یک فصل در سالو عبرت هم نشد من را که آخر

منم مرد الاغِ زود باور
/ 2 نظر / 17 بازدید
ساحل

این نیز میگذرد تو هم زود باور کن